FAQs

Các câu hỏi thường gặp:

 

1. VBCF là gì?

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) là một quỹ được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam phá triển các mô hình kinh doanh sáng tạo vừa mang lại lợi ích thương  mại cho doanh nghiệp, vừa tạo tác động xã hội cho người dân có thu nhập thấp.

Mục tiêu chính  của VBCF là phát triển các mô hình sáng tạo vừa đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp tư nhân vừa mang lại lợi ích phát triển cho bộ phận dân cư có thu nhập thấp. Lợi ích phát triển bao gồm tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện tiếp cận và sử dụng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

 

2. Quy mô đầu tư của VBCF như thế nào?

Tổng vốn đầu tư của VBCF là khoảng 7 triệu Bảng Anh. 

VBCF sẽ tài trợ không hoàn lại lên tới 49% tổng vốn đầu tư của dự án được lựa chọn với giá trị tài trợ tối đa USD 800.000  cho một dự án.

VBCF sẽ tài trơ trong phạm vi sau:

Tối thiểu: USD 100.000

Tối đa: USD 800.000

Quy mô đầu tư của VBCF sẽ phụ thuộc vào tính đổi mới, bền vững về thương mại và quan trọng nhất là tiềm năng tạo tác động xã hội của dự án được lựa chọn.

 

3.  VBCF kỳ vọng gì từ sự đầu tư của Quỹ?

Dầu tư của VBCF là tài trợ không hoàn lại. Lợi ích mà VBCF mong nhận được từ sự đầu tư này không phải lợi ích tài chính (tính bằng tiền), mà là tác động xã hội lâu dài như:

 • việc làm được tạo ra cho bộ phận dân cư có thu nhập thấp
 • cải thiện thu nhập cho gia đình có thu nhập thấp
 • hàng hóa và dịch vụ có giá phù hợp với người có thu nhập thấp

 

4.  Yêu cầu về “tính đổi mới” có nghĩa là gì?

VBCF diễn giải  “tính đổi mới” là “điều gì đó mới tại Việt Nam hay một địa phương nào đó tại Việt Nam”. Đó có thể là công nghệ mới được đưa vào ứng dụng, một sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp, một phương thức mới về tổ chức mạng lưới nhà cung cấp hoặc một phương pháp mới trong việc đưa người có thu nhập thấp tham gia vào chuỗi giá trị.

 

5. Mục tiêu tác động tối thiểu một đơn vị gửi đề xuất phải đạt được là thế nào? 

Một dự án quy mô nhỏ (USD 100.000 đầu tư của VBCF) được kỳ vọng sẽ tác động tới hàng nghìn, nhưng ít nhất phải hàng trăm người hưởng lợi. Phạm vi tác động càng lớn, dự án đề xuất càng được đánh giá cao.

 

6. Loại doanh nghiệp và dự án nào sẽ được gửi đề xuất?

Để đánh giá lựa chọn Tóm tắt đề xuất kinh doanh, bước đầu tiên là xe xét sự đáp ứngcác tiêu chí sau. Các doanh nghiệp đề xuất tài trợ của VBCF phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì mới được đánh giá: 

 • Doanh nghiệp đề xuất làm việc với người có thu nhập thấp tại Việt Nam với tư cách nhà cung cấp, phân phối, sản xuất và/hoặc khách hàng trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
 • Các đề xuất đầu tư phải phù hợp với một trong ba ngành (nông nghiệp, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và dịch vụ thiết yếu),  và các tiểu ngành cũng như chủ đề mà Quỹ hỗ trợ.
 • Doanh nghiệp có kinh nghiệm qua kiểm chứng ít nhất hai năm trong một ngành phù hợp với dự án đề xuất, tính từ ngày đệ trình Tóm tắt Đề xuất Dự án Kinh doanh cùng người thu nhập thấp. 
 • Doanh nghiệp gửi đề xuất có đủ năng lực tài chính trị giá ít nhất 51% tổng vốn đầu tư dự án.
 • Doanh nghiệp gửi đề xuất có một trong ba vị thế pháp lý sau:
  • Công ty tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có đăng ký và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
  • Công ty cổ phần (JSC) có đăng ký và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
  • Hợp tác xã có đăng ký và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

 

7. VBCF hỗ trợ những ngành nào?

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về các ngành mà VBCF tìm kiếm đề xuất để hỗ trợ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể đề xuất các ý tưởng kinh doanh cùng người nghèo liên quan tới nhiều  hơn một trong ba ngành mà VBCF hỗ trợ.

 

8. VBCF sẽ không đầu tư vào những ngành nào?

VBCF sẽ không đầu tư vào các ngành nằm ngoài phạm vi ba ngành mục tiêu: (1) nông nghiệp, (2) tăng trưởng xanh (3) cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và dịch vụ cơ bản. Các ý tưởng kinh doanh đạt yêu cầu cần phải đáp ứng được ít nhất một thách thức hoặc nhiều hơn như được nêu trong kêu gọi đề xuất kinh doanh.

 

9. Dự án đề xuất sẽ được đánh giá như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng một bộ tiêu chí đánh giá chuẩn để đánh giá các yếu tố chính của Tóm tắt đề xuất dự án kinh doanh cùng người thu nhập thấp và đề xuất hoàn chình  cho Kế Hoạch Kinh doanh, bao gồm:

 • Đáp ứng các tiêu chí hợp lệ;
 • Tính khả thi và bền vững về thương mại;
 • Số người thu nhập được hưởng lợi và mức độ hưởng lợi. Các dự án có tiềm năng tạo tác động trên quy mô lớn (với hàng ngàn người hưởng lợi) và quy mô vừa (với hàng trăm cho tới vài ngàn người hưởng lợi) sẽ được VBCF ưu tiên;
 • Tính đổi mới của dự án;
 • Hiệu quả chi phí của việc đầu tư; 
 • Lợi ích đối với các doanh nghiệp khác và cộng đồng ở quy mô rộng hơn; 
 • Không gây tổn hại hoặc tác động tiêu cực tới môi trường;
 • Bảo đảm sự bình đẳng giới trong những đối tượng hưởng lợi. Những dự án có hơn 50% phụ nữ tham gia sẽ được đánh giá tích cực;
 • Các doanh nghiệp đã tham gia vào các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp;
 • Mô hình dự án có tiềm năng nhân rộng. Những dự án có tiềm năng được chứng minh về khả năng nhân rộng trên quy mô lớn sẽ được đánh giá tích cực;
 • Năng lực (tài chính và kỹ thuật) để thực hiện dự án đầu tư. Các doanh nghiệp nộp đề xuất với phần đóng góp trên 51% sẽ được đánh giá tích cực.

Các ứng viên có dự án được lựa chọn sẽ được yêu cầu xây dựng và nộp kế hoạch hoàn chỉnh về mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp.

 

10. Doanh nghiệp gửi đề xuất cần đầu tư vốn đối ứng như thế nào?

 • Các ứng viên phải thể hiện cam kết và khả năng tài chính để thực hiện dự án bằng cách đóng góp tối thiểu 51% tổng vốn đầu tư cho dự án kinh doanh cùng người thu nhập thấp của mình. Những ứng viên có tỷ lệ góp vốn cao hơn sẽ được đánh giá tích cực.
 • Quỹ VBCF sẽ không xem xét những khoản đầu tư cũng như tài sản cố định hình thành  trước tháng 1 năm 2012 như là vốn đối ứng của các doanh nghiệp cho dự án. Các doanh nghiệp cần phải chứng minh về tài sản đóng góp với bằng chứng rõ ràng.
 • VBCF sẽ không coi các khoản tài trợ và/hoặc nguồn tài chính từ bên thứ ba như tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác là vốn đối ứng đầu tư từ doanh nghiệp.
 • Tối thiểu 50% vốn đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân phải bằng tiền mặt.

 

11. Tài trợ sẽ được giải ngân như thế nào và những khoản nào sẽ được chi trả?

 • Quỹ VBCF sẽ tài trợ tối đa 49% tổng quy mô đầu tư;
 • VBCF sẽ hoạt động trên cơ sở bồi hoàn căn cứ vào những mốc quan trọng của dự án mà doanh nghiệp đạt được trong quá trình thực hiện dự án; VBCF sẽ hoàn trả lại những hạng mục ngân sách đã được phê duyệt và chi trước đó dựa theo đề xuất  đã được chấp nhận;
 • Khoản tài trợ không hoàn lại của VBCF có thể được sử dụng để mua sắm các hạng mục đầu tư của đơn vị tham gia dự án, người dân hay cộng đồng và được nêu rõ trong dự án được lựa chọn và hợp đồng đầu tư. Những đề xuất trực tiếp đầu tư nguồn quỹ của VBCF vì lợi ích của người có thu nhập thấp thông qua tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thiết bị, đầu vào, và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ sẽ được đánh giá tích cực.

Đồng thời những hạng mục sau đây không phù hợp để nhận khoản tài trợ không hoàn lại từ VBCF:

 1. Mua và cho thuê đất hoặc các tòa nhà hiện có;
 2. Cho thuê đất đai, trang thiết bị, và cơ sở vật chất;
 3. Chi phí ngân hàng, chi phí bảo lãnh và các chi phí tương tự;
 4. Giá trị của quyền sở hữu trí tuệ;
 5. Giá trị hàng tồn kho hiện có, được sử dụng để sản xuất hàng hóa và/hoặc dịch vụ của dự án;
 6. Chi phí liên quan đến xây dựng đề xuất dự án đầu tư (chi phí cho kiến trúc sư, các kỹ sư, chuyên gia tư vấn, lệ phí pháp lý chung, chi phí nghiên cứu khả thi để chuẩn bị đầu tư và chi phí cho việc mua lại bằng sáng chế và giấy phép, ...);
 7. Chi phí liên quan đến tham dự hội chợ thương mại/công nghiệp tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài;
 8. Chi phí liên quan đến hoạt động thu hút FDI;
 9. Chi phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D);
 10. Chi phí cho các phát minh mới và đăng ký bằng sáng chế.

 

12. Khi nào cần nộp đề xuất và quá trình lựa chọn được tiến hành như thế nào?

Thời hạn nộp hồ sơ “Tóm tắt Đề xuất Kinh doanh cùng người thu nhập thấp” đợt 1 là  ngày 28 tháng 1 năm 2013. Đợt kêu gọi đề xuất lần 2 sẽ kéo dài tới hết ngày 30/8/2013. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể gửi đề xuất tại bất cứ thời điềm nào trong thời hạn này, và các đề xuất sẽ được đánh giá trên cơ sở 'đến trước xét duyệt trước'.

Hãy nhấn vào đây để xem chi tiết về quá trình này.

 

13. Công ty của tôi đã nhận được tài trợ từ VCF giai đoạn 1, chúng tôi có thể nhận tài trợ giai đoạn tiếp theo hay không?

Không. Các công ty đã được nhận tài trợ ở giai đoạn 1 (Quỹ Thách thức Việt Nam VCF) không được nhận tài trợ ở giai đoạn sau. Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp này cần tập trung vào dự án hiện tại để tối đa hóa lợi ích xã hội do đầu tư giai đoạn trước mang lại và để cho các doanh nghiệp khác có cơ hội tạo nên sự đổi mới. Tuy nhiên, công ty bạn có thể tham gia với tư cách đơn vị đối tác vào dự án mới do doanh nghiệp khác đề xuất để xin tài trợ từ VBCF.

 

14. Công ty chúng tôi đã nhận hỗ trợ tư các dự án phát triển khác  trong ba năm qua, chúng tôi có thể gửi đề xuất không? Nếu có, chúng tôi có thể sử dụng khoản tài trợ từ các dự án khác làm vốn đối ứng cho đề xuất của mình hay không?

Doanh nghiệp gửi đề xuất không thế sử dụng ngân sách từ các dự án/tổ chức phát triển khác làm vốn đối ứng cho đề xuất của mình.  Các công ty đã được nhận tài trợ từ các quỹ phát triển khác có thể tham gia gửi đề xuất cho VBCF, tuy nhiên dự án đề xuất phải là dự án mới và độc lập với các dự án đã được nhận hỗ trợ tài chính trước đây. 

 

15. Chúng tôi có dự án có thể góp phần giảm thiểu đáng kể phát thải các-bon từ các khu công nghiệp lớn (VD: nhà máy cán thép, nhà máy điện) có thể dược xét cấp tài trợ theo ngành tăng trưởng xanh được không?

hoặc:

Chúng tôi có dự án về du lịch cộng đồng có thể giúp người nông dân có thêm thu nhập  và bán được sản phẩm nông nghiệp nhiều hơn một cách bền vững. Chúng tôi có thể gửi đề xuất hay không?

hoặc:

Chúng tôi đang phát triển một trung tâm đào tạo có thể mang lại lợi ích cho nông dân. Chúng tôi có thể gửi đề xuất hay không?

Các công ty được khuyến khích nộp đề xuất nếu dự án của mình liên quan tới bất kỳ một trong ba ngành được nêu trong  tài liệu hướng dẫn (nông nghiệp, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản) và nêu ý tưởng đề xuất không nằm trong danh sách tiểu ngành bị loại trừ. Nếu quý vị không chắc chắn về điều đó, hãy gọi cho chúng tôi.

 

16. Chúng tôi có một dự án rất tốt đang được xây dựng, nhưng có thể phải mất 3-4 năm để hoàn thành dự án mặc dù có thể thấy được một số kết quả ban đầu và tác động xã hội và năm thứ hai. Chúng tôi có thể nộp đề xuất?

Đề xuất của quý công ty được hoanh nghênh nếu dự án đề xuất có thể mang lại lợi ích xã hội trong vòng hai năm.

 

17. Tài liệu hướng dẫn nêu rằng công ty/doanh nghiệp đề xuất cần có 2 năm kinh nghiệm phù hợp. Chúng tôi có kinh nghiệm như yêu cầu nhưng chúng tôi có thể tạo ra một công ty con mới cùng với các đối tác để thực hiện dự án này  (chúng tôi muốn có một cơ chế điều hành rõ ràng cho dự án này)  được không?

Có thể được, tuy nhiên chúng tôi mong muốn rằng công ty mẹ tiếp tục hỗ trợ và cung cấp kiến thức chuyên môn. Công ty mẹ phải là đơn vị đề xuất chính và ký kết thỏa thuận đầu tư.  Công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về quá trình thực hiện và thành công của dự án.

 

18. Chúng tôi phải nộp đề xuất bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?

Đề xuất có thể gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tất cả các đề xuất đều sẽ được đánh giá theo cùng một quy trình. 

 

19. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể nộp đề xuất trước 30 tháng 8?  Cần mất một khoảng thời gian nhất định để xây dựng kế hoạch kinh doanh tốt.

Ở giai đoạn đầu, các đơn vị tham gia gửi đề xuất chỉ cần nộp bản tóm tắt kế hoạch kinh doanh. Sẽ không mất nhiều thời gian để xây dựng bản tóm tắt này. Các công ty được lựa chọn vào danh sách ngắn sẽ được mời phát triển kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho giai đoạn sau. Do vậy, quý vị sẽ có nhiều thời gian hơn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh chi tiết nếu được vào danh sách ngắn.

 

20. Ai sẽ là người đánh giá đề xuất thực sự? Chúng tôi có thể thuyết trình với nhóm đánh giá để làm rõ ý tường của chúng tôi hay không? Khi nào thì chúng tôi biết kết quả đánh giá đề xuất?

Các bản tóm tắt đề xuất đều phải ở dạng văn bản. Chúng tôi có thể yêu cầu đơn vị nộp đề xuất bổ sung thông tin  nếu cần làm rõ một số nội dung. Nhóm VBCF sẽ gửi kiến nghị lên Ủy Ban Đầu tư độc lập để ra quyết định đầu tư cuối cùng.  Trong quá trình này, các đơn vị nộp đề xuất sẽ chỉ được trao đổi thông tin với nhóm dự án VBCF.

 

21. Chúng tôi có cần cung cấp bằng chứng về tình trạng tài chính, năng lực nhân sự để thực hiện dự án đề xuất hay không?

Các đơn vị nộp đề xuất không cần phải cung cấp bằng chứng này trong giai đoạn đầu nộp đề xuất tóm tắt. Tuy nhiên, sẽ phải cung cấp thông tin đầy đủ hơn khi nộp đề xuất kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Nhóm VBCF sẽ tiến hành thẩm định chi tiết để đánh giá tính khả thi của kế hoạch kinh doanh, trong đó bao gồm cả việc xác minh các thông tin đã được cung cấp.

 

22. Quỹ đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xét duyệt và lựa chọn đề xuất như thế nào? 

Thứ nhất, toàn thể nhóm VBCF, các cố vấn và chuyên gia tư vấn bên ngoài đều phải ký thỏa thuận về Nguyên tắc hành vi ứng xử.

Thứ hai, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình xét duyệt độc lập do nhiều bên tham gia, qua đó không có cá nhân duy nhất nào có thể gây ảnh hưởng tới quá trình và/hoặc kết quả cuối cùng bằng bất kỳ phương thức nào. 

Nếu bạn có các câu hỏi khác hoặc ý kiến nhận xét gì về vấn đề quan trọng này, xin vui lòng gửi email tới ông Javier Ayala, Giám đốc Dự án VBCF: jayala@vbcf.org.vn